Polityka prywatności

polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego (dalej: Użytkownicy), znajdującego się pod adresem elektronicznym www.eniteo.pl

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, w tym przeglądania zawartości stron Serwisu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administratorem osobowych zbieranych przy użyciu narzędzi oraz funkcjonalności strony internetowej www.eniteo.pl jest Jacek Szynalik prowadzący działalność gospodarczą przy ul. Stawowa, nr 33, 34-730, poczta Mszana Dolna, NIP: 7371887509, REGON: 492817599 nr tel.: 12 376 73 99, e-mail: eniteo@eniteo.pl (dalej ENITEO). Twoje dane będą przetwarzane dla realizacji umowy zawartej przez Ciebie z ENITEO (dalej: Usługa) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia wybranych przez Ciebie usług,. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych celach niż świadczenie usług będzie możliwe wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą.

Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być operatorzy rejestrów domen, serwerownie, jak również podmioty świadczące usługi na rzecz ENITEO np. usługi księgowe. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt przy użyciu adresu e-mail: eniteo@eniteo.pl

Twoje dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi lub usług przez ENITEO. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim następuje wyłącznie w celu realizacji przez ENITEO obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa np. dla celów księgowych.

Masz prawo do żądania dostępu do dotyczących Cię danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania danych.

Przysługuje Ci prawo do sprostowania Twoich danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe, w tym również przysługuje Ci prawo do żądania uzupełnienia danych, które s niekompletne.

Masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  • cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych;

  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych;

  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez nas lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach gdy:

  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzieliłeś zgody w przypadku kiedy była niezbędna), a sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Jeżeli zgłosiłeś żądanie ograniczenia przetwarzania, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych bez Twojej zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Masz prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne; oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Możesz żądać od nas, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne.

Przysługuje Ci również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez ENITEO. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług.

Cookies:

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Szynalik z siedzibą przy ul. Stawowej 33, 34-730 Mszana Dolna o numerze NIP: 7371887509.

Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości.

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek internetowych oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zablokowanie plików cookies może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.