Regulamin hostingu

regulamin hostingu

Zapoznaj się z regulaminem hostingu w firmie ENITEO.

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z usług, świadczonych przez firmę ENITEO zwanej dalej Usługodawcą.

 2. Klientem jest podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie usługi hostingowej, zwany dalej Usługobiorcą.

 3. Przed korzystaniem z usług, Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rejestracja usługi przez Usługobiorcę, równoznaczna jest z zapoznaniem się z Regulaminem oraz Dokumentem SLA, ich akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania zawartych w nich postanowień.

 4. Usługa serwera to usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy powierzchni dysku na serwerze wraz z dostępnymi usługami zgodnie z jego specyfikacją.

 5. Usługa dodatkowa to usługa przeznaczona do współpracy z usługą serwera Usługobiorcy, dla którego została zamówiona oraz stanowiąca integralną część usługi tego serwera.

 6. Usługą dodatkową jest:
  - rozszerzenie pojemności serwera,
  - pakiet dodatkowego transferu,
  - dodanie do serwera bazy danych MySQL.

 7. Do umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.

 8. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego uregulowania ewentualnego sporu.

 9. Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia usług przez Usługodawcę i stanowi umowę pomiędzy stronami.

 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie, o których powiadomi wszystkich Usługobiorców pocztą elektroniczną oraz poprzez publikację na stronach http://www.eniteo.pl.

§2

 1. Usługodawca zapewnia poufność wszelkich danych przechowywanych na serwerze. Oznacza to, że w ich posiadaniu mogą znaleźć się tylko Usługodawca, a także jego pracownicy podczas wykonywania czynności technicznych oraz administracyjnych na serwerze.

 2. O ile Usługobiorca nie zastrzegł tego, Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy i adresu serwisu WWW na liście Klientów Usługodawcy.

§3

 1. Rejestracja wszystkich typów kont odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego na stronie Internetowej Usługodawcy pod adresem http://www.eniteo.pl lub osobiście na podstawie indywidualnych uzgodnień z Usługodawcą.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) podczas rejestracji.

 3. Usługodawca może przechowywać oraz przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do świadczenia wybranej przez Usługobiorcę usługi.

 4. Usługobiorca ma prawo wglądu i zmiany wszystkich danych wymienionych w punkcie 3.3 oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach rozliczenia usługi.

 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b oraz c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Usługobiorcę.

 8. Usługodawca zobowiązuje się do wysłania Usługobiorcy faktury proforma za zamówioną usługę.

 9. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty za zamówioną usługę, Usługodawca wystawia fakturę VAT

 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niewykonania zamówionej usługi bez podania przyczyn.

 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie.

§4

 1. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z usług Usługodawcy, informując o tym pocztą elektroniczną lub listem, zachowując 14-dniowy okres wypowiedzenia.

 2. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług Usługobiorcy, o czym powiadomi go pocztą elektroniczną, zachowując co najmniej 14-dniowy okres wypowiedzenia.

 3. W wypadku wymienionym w punkcie 4.1 lub punkcie 4.2 okres wypowiedzenia trwa do końca rozpoczętego i opłaconego abonamentu.

 4. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług Usługobiorcy, bez zwrotu wpłaconych należności, w wypadku gdy:
  - Usługobiorca złamie niniejszy Regulamin,
  - konto Usługobiorcy będzie używane niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  - Usługobiorca będzie działać na szkodę innych użytkowników sieci Internet,
  - Usługobiorca będzie utrzymywał na serwerze treści niezgodne z prawem, w szczególności erotyczne i/lub pornograficzne,
  - Usługobiorca będzie wysyłał informacje niechciane (SPAM),
  - Usługobiorca nie wniósł opłaty za przekroczone limity transferu miesięcznego
  - stwierdzone zostaną próby nielegalnego wejścia w posiadanie haseł lub danych innych użytkowników Usługodawcy.

§5

 1. Opłaty za usługi regulowane są przez Usługobiorcę z góry za odpowiedni okres rozliczeniowy (rok, dwa lata).

 2. Usługodawca wystawia fakturę proforma za kolejny okres świadczenia usług, 14 dni przed zakończeniem poprzedniego, chyba, że wcześniej zostanie dostarczona pisemna rezygnacja z usług Usługodawcy. Płatność musi nastąpić do dnia poprzedzającego dany okres rozliczeniowy.

 3. W przypadku braku wpłaty do dnia rozpoczynającego kolejny okres abonamentowy, konto Usługobiorcy zostaje zablokowane do czasu wniesienia opłaty, który jednak nie może być dłuższy niż 14 dni.

 4. W przypadku braku wpłaty do 14 dnia nowego okresu abonamentowego następuje usunięcie zamówionego konta, a umowa ulega rozwiązaniu.

 5. Należności są regulowane przez Usługobiorcę przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury proforma.

 6. Usługobiorca będzie informowany przez Usługodawcę pocztą elektroniczną o ewentualnych zmianach finansowych w oferowanych usługach.

 7. W przypadku braku odpowiedzi Usługobiorcy do 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianach, uznaje się, że zmiany te zostały zaakceptowane.

 8. W przypadku braku zgody Usługobiorcy na zmianę cen lub sposobu rozliczeń, ale po upływie okresu o którym mowa w punkcie 5.7, umowa ulega rozwiązaniu miesiąc po dacie powiadomienia Usługobiorcy o zmianach.

 9. W okresie wypowiedzenia, Usługobiorcy przysługuje opłata w dotychczasowej wysokości, a okres wypowiedzenia przeciąga się do końca okresu rozpoczętego i opłaconego abonamentu.

 10. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług Usługobiorcy w przypadku, kiedy będzie on zalegał z opłatami.

 11. Jeżeli na koniec miesiąca kalendarzowego limit transferu przewidziany dla świadczonych na rzecz Usługobiorcy zostanie przekroczony, ENITEO wystawi fakturę za dodatkowy transfer zgodnie z Cennikiem.

 12. ENITEO zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika.

§6

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego świadczenia usług, za które wniesiono opłatę, z wyjątkiem sytuacji wynikających ze złamania Regulaminu i rozwiązania umowy. Serwery Usługodawcy są dostępne dla Usługobiorcy przez całą dobę.

 2. Usługodawca zastrzega ma prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu serwerów, związanych z obsługą i konserwacją systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie serwera, łączy itp.).

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: - informacje pobierane przez Usługobiorcę z sieci Internet, oraz skutki ich wykorzystania,
  - treści zawarte w poczcie jak i na serwerach Usługobiorców,
  - ewentualne straty Usługobiorcy spowodowane nagłym przerwania połączenia,
  - szkody powstałe w wyniku nie dotrzymania warunków Regulaminu przez użytkownika,
  - skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji kont,
  - szkody na skutek nieprawidłowego użytkowania wykupionych usług.

§7

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za zamówione Usługi oraz za przekroczone limity transferu miesięcznego.

 2. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania Prawa Polskiego oraz ogólnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.

 3. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za dane umieszczone na swoim serwerze.

 4. Usługodawca ma prawo żądać od Usługobiorcy odszkodowania za straty, powstałe na skutek

 5. nieprawidłowego użytkowania serwera przez Usługobiorcę.

 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez Usługodawcę usługi.